Nenechajte si uniknúť žiadnu zľavuObchodné podmienky


Zákazník zakúpením poukazu na www.primazlavy.sk potvrdzuje, že čítal, akceptuje, rozumie a bude dodržiavať nasledujúce obchodné podmienky. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú práva a povinnosti prevádzkovateľa, zákazníka a poskytovateľa.

Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia
Prevádzkovateľ na svojich internetových stránkach primazlavy.sk umožňuje zákazníkovi získanie kupónu na určitý tovar či službu v prípade, že si tento tovar či službu objedná minimálne vopred stanovený počet zákazníkov (individuálne u každej ponuky).

1.1 Prevádzkovateľ iba sprostredkováva dodanie ponuky či poskytnutie služby. Dodávateľom tovaru či poskytovateľom konkrétnej služby je osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá je v ponuke tovaru či služby vždy vopred presne identifikovaná (ďalej len „Poskytovateľ“).

1.2 Prístup a používanie stránky www.primazlavy.sk je bezplatné. Prevádzkovateľ však nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnutie zľavy či ponúkané výhody u svojich partnerov. O zľave iba informuje a prezentuje ju.

2. Obsah vzťahu vznikajúci medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom
Obsah vzťahu je záväzok Prevádzkovateľa umožniť zákazníkovi získanie kupónu na tovar či službu Poskytovateľa opísanú v ponuke a záväzok zákazníka zaplatiť za tento kupón dohodnutou cenou na účet Prevádzkovateľa za vopred stanovených podmienok v tejto zmluve.

3. Objednanie kupónu
Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitosti (vo väčšine ponúk iba e-mail). Odoslaním objednávky Prevádzkovateľovi zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami primazlavy.sk a tým sa pre zákazníka stane objednávka záväznou.

3.1 Objednávka je návrhom zmluvy na dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom, ktorej uzavretie sprostredkováva Prevádzkovateľ. K uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky.

4. Dodanie kupónu
Za doručenie kupónu zákazníkovi sa považuje doručenie e-mailu s odkazom na stiahnutie elektronickej verzie kupónu. Poukaz bude zaslaný iba v prípade, že bude riadne zaplatený jednou z platobných možností uvedených na primazlavy.sk

5. Podmienky použitia kupónu
Podmienky použitia kupónu (hlavne doba jeho platnosti) sú uvedené priamo na kupóne a zákazník sa zaväzuje k ich dodržiavaniu. Po uplynutí doby platnosti kupónu stráca zákazník nárok na dodanie tovaru či poskytnutie služby, bez nároku na vrátenie ceny za kupón. Záväzok Poskytovateľa zaniká uplynutím doby platnosti kupónu.

5.1 Kupóny zakúpené na primazlavy.sk sú prenosné. V rámci jednej objednávky (tj. v rámci jedného čerpania výhod vyplývajúcich z kupónu u Poskytovateľa) môže zákazník objednať iba jeden kupón, pokiaľ Poskytovateľ (Prevádzkovateľ v ponuke) nestanovuje inak. Rovnako pokiaľ Poskytovateľ nestanoví inak, je možné kupón použiť iba raz. Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie či zničenie kupónu.

6. Cena a platenie
Cena ponúkanej služby či tovaru je vždy uvedená v ponuke na internetových stránkach primazlavy.sk, vrátane uvedenej zľavy, ktorá je poskytovaná. Pri objednávke kupónu dôjde k autorizácii platby zákazníka. Pri spôsobe platby, pri ktorej je to technicky možné, bude platba realizovaná až v prípade, že si kupón objedná minimálne stanovený počet zákazníkov. Pokiaľ si kupón neobjedná minimum zákazníkov, bude platobná transakcia zrušená a Vaše peniaze zostanú na Vašom účte.

7. Spôsob platby
Prevodom na účet- v prípade platby bankovým prevodom nie je technicky možné platbu predautorizovať (podržať) ako pri platbe kartou. V prípade, že sa nám nepodarí zohnať minimálny počet zákazníkov, sa nemusíte obávať, že o svoje peniaze prídete. Hneď po skončení akcie Vám sú v plnej výške vrátené na číslo bankového účtu, z ktorého ste nám platbu poslali.

8. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa
Pôvodné ceny (pred zľavou) a zľavy uvedené na internetových stránkach primazlavy.sk sú poskytované na základe informácií získaných od Poskytovateľa a Prevádzkovateľ preto nenesie zodpovednosť za ich správnosť.

8.1 Pretože je tovar dodávaný a služby sú poskytované priamo Poskytovateľom, nesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru alebo poskytnutie služby priamo Poskytovateľ. Zákazník je v takomto prípade povinný svoje práva, najmä zo zodpovednosti za vady, uplatniť u Poskytovateľa.

8.2 Prevádzkovateľ nenesie za poskytnutie zľavy u Poskytovateľa žiadnu zodpovednosť, pretože Prevádzkovateľ o zľavách na svojich internetových stránkach iba informuje. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za žiadne škody, ktoré v súvislosti s užitím služby či tovaru môžu vzniknúť.

8.3 Údaje uvedené v prezentovaných ponukách na primazlavy.sk týkajúce sa podmienok ponuky a poskytovateľa, sú v celom rozsahu prevzaté z informácii poskytnutých od poskytovateľa, a preto za obsah a pravdivosť uverejnených údajov prevádzkovateľ nezodpovedá. Za obsah a pravdivosť údajov o ponukách na primazlavy.sk zodpovedá Poskytovateľ. Poskytovateľ ďalej zodpovedá aj za dodanie tovaru, či poskytnutie služby.

9. Odstúpenie od zmluvy
Zákazník má právo od zmluvy odstúpiť v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia kupónu, a to bez akejkoľvek sankcie bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené Poskytovateľovi najneskôr do 14. dňa od doručenia kupónu a v kópii Prevádzkovateľovi. Odstúpenie od zmluvy na základe akýchkoľvek z vyššie uvedených dôvodov musí byť vyhotovené písomnou formou alebo využitím elektronickej pošty.

9.1 Pretože platba za kupón je prevedená na účet Prevádzkovateľa, zákazník je povinný o svojom odstúpení informovať i Prevádzkovateľa, aby v situácii, keď celá platba ešte nebola Prevádzkovateľom prevedená Poskytovateľovi, mohol Prevádzkovateľ takúto čiastku platby zákazníka vrátiť späť zákazníkovi.

10. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke primazlavy.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.

10.1 Webové prezentácie iných subjektov, na ktoré internetové stránky Prevádzkovateľ odkazuje, nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa, a ten preto nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah či vzhľad. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu vykonávanú akoukoľvek treťou osobu prostredníctvom internetovej stránky primazlavy.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
Zákaznícka linka
0948 090 058
Po-Pia 8:00 - 16:00
Platobné karty:  
2011 © PrimaZlavy.sk